ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Г. Б. Соколова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-9913-1814

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1609.2018.2(48).145684

Ключові слова:

психологічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, етапи психологічного супроводу

Анотація

В статті представлений теоретичний аналіз сучасної наукової літератури з проблеми вивчення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних навчальних закладах. Виділено такі основні підходи до питань психологічного супроводу, як командний підхід, системно-орієнтаційний підхід, комплексність педагогічної діяльності вчителів та асистентів, толерантне ставлення. Автором описані принципи психолого-педагогічного супроводу: принцип «на боці дитини», безперервність супроводу, мультидисциплінарність супроводу, автономність. На основі даних спеціальної літератури уточнено поняття «психологічний супровід». Як висновок зазначено, що проблема вирішена недостатньо, як теоретично, так і практично. Тому подальші дослідження з даного питання є перспективними.

Посилання

Berezhnaia, O. V. (2005). Psykholoho-pedahohycheskoe soprovozhdenye detei-syrot kak sredstvo ykh sotsyalyzatsyy [Psychological and pedagogical support of orphans as a means of their socialization]. Candidate’s thesis. Stavropol [in Russian].

Zhuravel, A. P. (2006). Psykholohichnyi suprovid operatyvno-sluzhbovoi diialnosti osobovoho skladu pidrozdiliv okhorony derzhavnoho kordonu Ukrainy [Psychological support of operative-service activity of the personnel of the units of the state border guard of Ukraine]. Extended abstract of сandidate’s thesis. Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Zeer, Э. F. (2003). Psykholohyia professyi [Psychology of professions]. Ekaterynburh [in Russian].

Yokubauskaite, Y. K. (2007). Psykholoho-pedahohycheskye vozmozhnosty detei s ohranychennыmy vozmozhnostiamy v zdorove v obrazovatelnom prostranstve obshcheobrazovatelnoi shkolы [Psihologo-pedagogical possibilities of children with the limited possibilities in health in educational space of a comprehensive school]. N. Novhorod [in Russian].

Kobylchenko, V. V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady psykholohichnoho suprovodu pidlitkiv z hlybokymy porushenniamy zoru [Theoretical and methodical bases of psychological support of teenagers with deep infringements of sight]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Prokhorenko, L. I. (2017) Eksperymentalna model formuvannia samorehuliatsii navchalnoi diialnosti shkoliariv iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku [Experimental model for the formation of the self-regulation of educational activity of schoolchildren with delay of mental development]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu — Bulletin of Odessa National University. 22 (3 (45)), 52–61. [in Ukrainian].

Sokolova, H. B. (2017). Problema psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v naukovykh doslidzhenniakh [The problem of psychological and pedagogical support of children with special educational needs in scientific researches]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu — Bulletin of Odessa National University. 22 (4 (46)), 52–59. [in Ukrainian].

Sukhovershyna, Yu.V. (2006). Psykholohycheskoe soprovozhdenye lychnostno-professyonalnoho razvytyia studenta sluzhboi praktycheskoi psykholohyy vuza [Psychological accompaniment of personal and professional development of the student with the service of practical psychology of the university]. Candidate’s thesis. Kursk [in Russian].

Chernykova, T. V. (2003). Psykholohycheskaia podderzhka v obrazovanyy [Psychological support in education]. Moscow: MPA-Press, [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-26

Номер

Розділ

Статті