Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Інформація для авторів

Журнал «Психологія та соціальна робота» є фаховим виданням України і має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері психологічної науки.

У журналі друкуються статті та короткі повідомлення,

в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з актуальних проблем за тематикою видання.

Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

 

Матеріали для публікації повинні бути оформлені таким чином:

 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному наступному рядку:
 • (у називному відмінку виділити жирним прямим) Прізвище Ім’я  По батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора, почтова адреса та електронна пошта (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; 
 • (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
 • (по центру виділити жирним) Анотація
 • (з абзацу) текст анотації українською мовою;
 • (з абзацу) Ключові слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);
 • ТЕКСТ СТАТТІ

У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження;

перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

 • (по центру виділити жирним) Список літератури
 • анотація РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ у такому порядку й вигляді: Назва статті (по центру виділити жирним прямим); прізвища та ініціали авторів (науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); Аннотация (по центру виділити жирним); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) Ключевые слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним).
 • анотація АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (обсяг 1000 знаків) у такому порядку й вигляді: Назва статті (по центру виділити жирним прямим); прізвища та ініціали авторів (науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); Abstract (по центру виділити жирним); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) Keywords: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним).

Анотація на статтю на англійській мові має відповідати наступним вимогам інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); "англомовність" (якісна англійська мова); компактність (обсяг 100–250 слів).

 • · список літератури (транслітерований) (REFERENCES), який необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. Оформляти за нормами  APA – American Psychological Association

http://www.apastyle.org\ ,

http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apahttp://www.nbuv.gov.ua/node/931

 

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле –2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см; абзац –1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) — по правому краю сторінки.

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний - 13 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 6 пт, великий символ - 14 пт, маленький символ - 10 пт.

6. Окремий файл - відомості про автора:

− прізвище, ім’я, по батькові;

− учене звання, посада місце роботи автора (установа, підрозділ);

− адреса; електронна пошта; телефон.

 7. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується, а також з рекомендацією відділення, оформленою як витяг із протоколу засідання відділення або Вченої ради установи.

         8. Публікація в журналі платна. (У разі неможливості особистого отримання матеріалів друкований журнал надсилаються Новою поштою за кошти автора).

9. Редколегія, за погодженням з автором, може редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

 

Редакційна колегія журналу

«Психологія та соціальна робота»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, 
м. Одеса, 65082

Електронну версію статті

можна надіслати електронною поштою за адресою

vestnik_psy@onu.edu.ua

 

Науковий редактор

Кононенко Оксана Іванівна – д.психол.наук, професор

 

o.kononenko@onu.edu.ua

 

тел. 067-796-40-10

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.