Про журнал

Галузь та проблематика

Публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів психології   та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань

Процес рецензування

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ статей у періодичному виданні «Вісник Одеського національного університету. Психологія» 

 1. Дане положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції періодичного видання «Вісник Одеського національного університету. Психологія». 
 2. Основна ціль процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення. 
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів; вона здійснюється одним, а при необхідності двома рецензентами. У якості рецензентів виступають як члени редакційної колегії видання (внутрішнє рецензування), так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями за певним науковим напрямком та/або мають необхідний досвід роботи (зовнішнє рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну та об'єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів та стандартів (Ethical Guidelines for Peer Reviewers).
 5. У рецензії розкриваються питання визначені формою оцінки.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог щодо оформлення матеріалів, які надаються. Для визначення ступеня відповідності даним вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків. 
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 
 8. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані вчені, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди. 
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації. 
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах. 
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) зовнішній рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. 
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання. 
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника. 
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. 
 15. На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду. 
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 
 17. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Періодичність публікації

2 рази на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етичні правила наукового журналу

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю журналу. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в журналі, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор журналу керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Загальні положення

Журнал є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

Діяльність журналу регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Журнал видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія журналу зберігається на офіційному сайті Вісника та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Редакційна колегія журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Коваль Ігор Миколайович, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Іваниця Володимир Олексійович, д-р біол. наук Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Андрієвський Сергій Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Ваксман Юрій Федорович, д-р фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Глєбов Віктор Вікторович, канд. іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Голубенко Лідія Миколаївна, канд. філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Дунаєва Лариса Миколаївна, д-р політ. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Заморов Веніамін Веніамінович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Запорожченко Олександр Вікторович, канд. біол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Іванова Олена Андріївна, д-р наук із соц. комунікацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Круглов Віктор Євгенович, канд. фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Кушнір В’ячеслав Григорович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Менчук Василь Васильович, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Подрезова Марина Олексіївна, директор Наукової бібліотеки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Солдаткіна Людмила Михайлівна, канд. хім. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Труба В’ячеслав Іванович, канд. юрид. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Хмарський Вадим Михайлович, д-р іст. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 
Чайковський Олександр Владиславович, канд. філос. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Черкез Євген Анатолійович, д-р геол.-мінерал. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
Черноіваненко Євген Михайлович, д-р філол. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Редакційна колегія серії

НАУКОВИЙ РЕДАКТОР СЕРІЇ 

Кононенко Оксана Іванівна- д.психол.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Заступник наукового редактора:                           

Подшивалкіна Валентина Іванівна –д.соціол.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна             

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Кіреєва Зоя Олександрівна – д.психол.н.,  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

Чернявська Тетяна Павлівна - д.психол.н.,  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна   

Родіна Наталія Володимирівна – д.психол.н.,  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна   

Вісковатова Тетяна Павлівна –д.психол.н., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна 

Засєкіна Лариса Володимирівна –д.психол.н., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна                           

Мамічева Олена Володимирівна - д.психол.н., Донбаський державний педагогічний університет, Україна         

Кронік Олександр Олександрович – д.психол.н.(США)       

Морогін Володимир Григорович –д.психол.н.(Росія)           

Алессандро Крізі - доктор наук з психології (Італія)

Ігун  Ган - доктор наук з психології (Кітай)

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою.

Бази реферування та індексування


 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Згідно з наказом ВАК України і НАН України від 07.07.2008 N 436/311 усі електронні версії періодичних друкованих наукових фахових видань оприлюднюються на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
 • "Україніка наукова" - українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог — реферативний журнал "Джерело".
 • Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова - електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
 • Ulrich's Periodicals Directory - передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всім тематичним напрямкам.
 • Index Copernicus (Польша) - міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей. Створена з метою просування досягнень науки і підтримки національного та міжнародного співробітництва між науковцями, видавцями наукових журналів і  науковими організаціями, знаходиться у веденні Index Copernicus International.
 • Google Академія - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін.

Sponsors

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Учасник

 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Історія журналу

Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія» видається з 1999 року (з травня 2019 він називається «Психологія і соціальна робота»). У 2019 журнал як друкований засіб масової інформації пройшов державну реєстрацію і тепер видається під новою назвою. Журнал є друкованим виданням, що відображає події наукового життя та сучасні наукові дослідження, які проводяться в  Україні та за її межами.

Журнал є друкованим  виданням, яке зберігає традиції теоретико-методологічної обґрунтованості і виваженості у викладенні наукових фактів, що склалися  Одеському національному університеті під керівництвом таких відомих вчених як М.М. Ланге, С.Л. Рубінштейн, Д.Г. Елькін, І.Г. Білявський, Б.Й Цуканов. В Одеському національному університеті сформувалась з кінця 60-х років XX наукова школа «Психологія диференціації часу» яку очолив доктор педагогічних наук (з психології), лауреат премії К.Д. Ушинського, проф. Д.Г. Елькін, який вів активну наукову, педагогічну роботу. Сфера інтересів школи – часові параметри організації психіки людини і самоорганізації організмів. Школа має потужний науковий потенціал: докторантами та аспірантами проводиться широке коло досліджень за науковою темою  започаткованою Б.Й. Цукановим «Психологія часу» (0197U019181), які мають теоретичне та практичне значення.

 Сучасні дослідження в рамках інтересів  цієї школи проводяться під керівництвом  доктора психологічних  наук, професора, завідувача кафедри загальної психології і психології розвитку особистості, декана відділення "Психологія"  Кіреєвої Зої Олександрівни.

Наприкінці 80-х р. в Одеському університеті склався другий потужний напрямок, наукова школа «Історична психологія» під керівництвом І.Г. Білявського. За напрямами наукової діяльності школи – теорія та методологія історико-психологічних досліджень, особливості психологічних уявлень історичних епох і культур, роль особистості на процес формування культури, проводилися теоретичні та емпіричні з дослідження з теми «Історико-культурна детермінанта психічної діяльності» (№ 755). Сьогодення розвиток цього напрямку продовжується за науковою темою  «Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості» (0107U007980), керівник - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології  Подшивалкіна В.І. Утілюючи сучасні науково-методологічні розробки в вітчизняній та зарубіжній психологічний науці сформувався новий напрямок досліджень – «Психологія особистості на даному етапі розвитку науки» (0109 U 000279) під керівництвом доктора психологічних наук, професора, академіка УАН, завідувача кафедрою диференціальної і спеціальної психології  Вісковатової Т.П.

На відділені психології ОНУ ім. І.І. Мечникова здійснюється підготовка докторантів, аспірантів, за спеціальностями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Про високий науковий авторитет психологічних наукових шкіл, свідчить той факт, що з квітня 2001 року по квітень 2005 року, а потім з лютого 2008 року по  лютий 2010 року працювала Спеціалізована Рада Д 41.051.07 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології,  а на цей час успішно працює Спеціалізована Рада К 41.051.07 по кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії збірника входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найпотужнішими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів. У виданні містяться науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань.