Про журнал

Рік заснування: 1999 (до 2019 р. – «Вісник Одеського національного університету. Психологія»)

Галузь і проблематика: оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань

ISSN 2707-0409 (друкована версія), 2707-0417 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/2707-0409

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23942-13782ПР від 21.05.2019 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: психологічні науки, спеціальність – 053 Психологія від 26.11.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: О. І. Кононенко, д-р психол. наук, проф.

Адреса редакції: вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна, 65082

Електронна адреса: editor_psw@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського«Україніка наукова»;  Наукова періодика України; Index Copernicus International Journals Master List;  Ulrich’s Periodicals Directory; Google АкадеміяWorldCatResearchBib.