Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов’язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку.
 • Технічні вимоги:

  • загальний обсяг статті – до 20 сторінок; загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок.
  • стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве - 30 мм , праве - 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації.
 • Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових статті, згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнародних наукометричних баз даних.
 • Список літератури до публікації необхідно подавати у наступному вигляді:

  1. cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної літератури» чи «Список використаних джерел» чи «Список використаних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ 8302:2015 Библиографическая запись. Библиографическое описание” (кегль 11).
  2. транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародного бібліографічного стилю APA – American Psychological Association із заголовком References. 

   Транслітерація кирилиці латиницею:

Керівництво для авторів

Інформація для авторів

Журнал «Психологія та соціальна робота» є фаховим виданням України і має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері психологічної науки.

У журналі друкуються статті та короткі повідомлення,

в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з актуальних проблем за тематикою видання.

Статті публікуються українською і англійською мовами.

 

Матеріали для публікації повинні бути оформлені таким чином:

 • у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожному наступному рядку:
 • (у називному відмінку виділити жирним прямим) Прізвище Ім’я  По батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора, почтова адреса та електронна пошта (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; 
 • (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
 • (по центру виділити жирним) Анотація
 • (з абзацу) текст анотації українською мовою;
 • (з абзацу) Ключові слова: (перелік ключових слів – бажано від трьох до восьми, не виділяти жирним);
 • ТЕКСТ СТАТТІ

У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей, а саме:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження;

перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

 • (по центру виділити жирним) Список літератури.

Анотація на статтю на англійській мові має відповідати наступним вимогам інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скорочену анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область застосування результатів, висновки); "англомовність" (якісна англійська мова); компактність (обсяг 100–250 слів).

 • · список літератури (транслітерований) (REFERENCES), який необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці. Оформляти за нормами  APA – American Psychological Association

http://www.apastyle.org\ ,

http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apahttp://www.nbuv.gov.ua/node/931

 

2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле –2 см, ліве – 2 см, праве – 2 см; абзац –1,25 см. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

4. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) — по правому краю сторінки.

5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний - 13 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 6 пт, великий символ - 14 пт, маленький символ - 10 пт.

6. Окремий файл - відомості про автора:

− прізвище, ім’я, по батькові;

− учене звання, посада місце роботи автора (установа, підрозділ);

− адреса; електронна пошта; телефон.

7. Редколегія, за погодженням з автором, може редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

 

Редакційна колегія журналу

«Психологія та соціальна робота»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
вул. Дворянська, 2, 
м. Одеса, 65082

Електронну версію статті

можна надіслати електронною поштою за адресою

editor_psw@onu.edu.ua

 

Науковий редактор

Кононенко Оксана Іванівна – д.психол.наук, професор 

тел. 067-796-40-10

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.