ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗІ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ СИТУАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185833

Ключові слова:

складна життєва ситуація, світосприйняття, особистість, активність, прийняття рішень

Анотація

У статті здійснено аналіз поняття складних життєвих ситуацій та залежності від особливості світосприйняття практичних психологів. Описані характеристики особистості, які допомагають подолати складні життєві ситуації. Наведені приклади скрутних ситуацій, з якими стикаються практичні психологи в особистому житті. Подані результати емпіричного дослідження, у яких описано, який тип світосприйняття співвідноситься з певним типом складної життєвої ситуації. Виділені характеристики особистості, які виходять на перший план при інтерпретації ситуацій з точки зору особистого світосприйняття.

Посилання

Bolshakova A. M. (2013). Zhyttietvorchi zdibnosti yak osobystisnyi potentsial podolannia skladnykh zhyttievykh sytuatsii [Life creative abilities as a personal potential to overcome difficult life situations]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody — Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, Vol. 45,1, 5–14.

Vasyliuk, F. E. (1984). Psykholohyia perezhyvanyia [Psychology of excitement]. Moscow: MNU. [in Russian].

Hryhoreva M. V. (2006) Psykholohyia truda: konspekt lektsyi. [Labor psychology: lecture notes]. Moscow: Higher education. [in Russian].

Donii V. M.,& Nesen H. M. (1998). Zhyttievi kryzy osobystosti: metodychnyi posibnyk [Life Crises of Personality: Methodological Manual]. Kiev.

Lysohor L. (2013). Zhyttieva kompetentnist yak umova samorealizatsii osobystosti [Vital competence as a condition of personalitie’s self-realization]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly — Psychological-pedagogical problems of rural school. Vol. 47, 143–147. Retrieved from http://nbuv.gov. ua/j-pdf/Ppps_2013_47_24.pdf

Paniuk V., & Tytarenko T. (1999). Osnovy praktychnoi psykholohii [Fundamentals of practical psychology]. Kiev: Lybid.

Parfenova N. B. (2009). O podkhodakh k klassyfykatsyy y dyahnostyky zhyznennykh sytuatsyi [Approaches to classification and diagnostics of life situations]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta — Bulletin of the Pskov State Pedagogical University. Vol. 9, 109–117. Retrieved from http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/ppn/wgpgpu09/wgpgpu_09_15.pdf

Romenets V. A. (1995). Vybir u krytychnii sytuatsii [The choice is in a critical situation]. Kiev: Lybid.

Sokhan L. B. (2010). Yskusstvo zhyznetvorchestva. Prednaznachenye. Zhyznetvorchestvo. Sudba: Sotsyolohycheskye ocherky, sotsyalnopsykholohycheskye esse, ynterviu, hlossaryi [The art of life creation. Purpose Life Creativity. Fate: Sociological essays, social and psychological essays, interviews, glossary]. Kiev: Publishing House Dmitry Burago.

Tytarenko T. M. (1999). Vchynok ekzystentsii [The act of existence]. Kiev: Lybid.

Iamnytskyi V. (2002). Zhyttietvorchist yak psykholohichna katehoriia [Life as a psychological category]. Naukovo-praktychnyi zhurnal Pivdennoho naukovoho tsentru APN Ukrainy «Nauka y osvita» [The Southern Scientific Center’s Scientific and practical journal of the Pedagogical Sciences Academy of Ukraine «Science and Education»]. Vol. 3–4, 61–64.

Donii V. M., & Hesen H. N. (1998). Zhyttievi kryzy osobystosti: naukovometodychnyi posibnyk [Life Crises of Personality: Scientific and Methodical Manual]. Kiev.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

Статті