ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185832

Ключові слова:

психологічне благополуччя, щастя, суб’єктивне благополуччя, психологічне здоров’я, психічне здоров’я

Анотація

Сучасні українські автори звертаються до проблеми психологічного благополуччя як важливого феномена, що є показником психічного здоров’я, соціальної адаптації та особистісної функціональної ефективності. У статті розглянуто основні підходи до визначення та дослідження психологічного благополуччя в роботах вітчизняних дослідників, відзначено проблему співвідношення понять «суб’єктивного» та «психологічного» благополуччя. Представлено результати вивчення цього феномена у різних категорій досліджених. А також представлені результати дослідження деяких детермінант психологічного благополуччя. Також в статті підкреслено значення впливу різних заходів на показник цього феномена у взаємозв’язу психологічного благополуччя з психічним здоров’ям, якістю та тривалістю життя. Визначено важливість та обґрунтовано необхідність подальших досліджень.

Посилання

Bohucharova, O. I. (2017). Pro psikhologichne blahopoluchia pedahohiv doshkilnikh navchalnikh zhakladiv [About psychological well-being of teachers of pre-school educational institutions]. Naukovii visnik Chersonskoho derzhavnoho universitet — Scientific Herald of Kherson State University,2, 20–25 [in ukrainian].

Halan I. M. (2016). Psikhologichne blahopoluchia yak viraznik ekzistentsialnoi spovnennosti maibutnikh pedahohiv [Psychological well-being as an expression of the existential completeness of future teachers]. Aktualni problem psikholohii: Zbirnik naukovikh prats Institutu psikholohii imeni H. S. Kostuka NAPN Ukraini — Actual problems of scientific works of the G. S. Kostyuk psychology Institute of NAPS of Ukraine, 9, 132–139 [in ukrainian].

Hrishko V. V. (2017). Poniattia fenomenu psikholohichnoho blahopoluchia ta yoho zviazok z samostverdzhenniam [The notion of the phenomenon of psychological well-being and its connection with self-affirmation]. Rakursi psiholohichnoho blahopoluchia osobistosti: zbirnik tez dopovidei vseukrainskoho naukovo-praktichnoho seminaru (9chervnia 2017 roku)– Perspectives of psychological well-being of a person: a collection of abstracts of reports of AllUkrainian scientific-practical seminar,(pp.47–49). Nizhin: NDU im. M. M. Hoholia [in ukrainian].

Karhina N. V. (2015). Osnovni pidkhodi do vivchennia psikholohichnoho blahopoluchia osobistosti: teoretichnii aspect [The main approaches to the study of psychological well-being of the individual: the theoretical aspect]. «Nauka i osvita». Psykhologia — Science and education. Psychology, 3, — 48–55 [in ukrainian].

Kashluk Yu.I. (2016). Osnovni chinniki, yaki vplivayut na psykhologichne blahopoluchia osobictosti [The main factors that influence the psychological wellbeing of the individual]. Problemi suchasnoi pskhoioigii: Zbirnik naukovikh prats K-PNU imeni Ivana Ohienka, Institutu psykhologii imeni H. S. Kostuka NAPN Ukraini — Problems of modern psychology: a collection of scientific works of K-PNU named after Ivan Ogienko, G. S. Kostyuk psychology Institute of NAPS of Ukraine, 34, — 170–182 [in ukrainian].

Larina T. O. (2017). Model sotsialno-psikholohichnikh resursiv zhittedatnosti osobistosti v strukturi psikholohichnoho blahopoluchia ludini [Model of socio-psychological resources of the viability of the individual in the structure of psychological well-being of a person]. Rakursi psiholohichnoho blahopoluchia osobistosti: zbirnik tez dopovidei vseukrainskoho naukovo-praktichnoho seminaru(9chervnia 2017 roku) — Perspectives of psychological well-being of a person: a cjllection of abstracts of reports of All-Ukrainian scientific-practical seminar, (pp.85–89). Nizhin: NDU im. M. M. Hoholia [in ukrainian].

Mironchak K. F. (2017). Vidchuttia samoefektivnosti yak psikholohichnii resurs osobistosti [A sense of self-efficacy as a psychological resource of personality]. Rakursi psiholohichnoho blahopoluchia osobistosti: zbirnik tez dopovidei vseukrainskoho naukovo-praktichnoho seminaru — Perspectives of psychological well-being of a person: a cjllection of abstracts of reports of AllUkrainian scientific-practical seminar, — 99–102 [in ukrainian].

Pakhol B. S. (2017). Subektivne ta psikhologichne blahopoluchia: suchasni i klasichni pidkhodi, modeli ta chinniki [Subjective and psychological wellbeing: modern and classical approaches, models and factors]. Ukrainskii psiholohichnii zhurnal — Ukrainian Psychological Journal, 1(3), — 80–100 [in ukrainian].

Rozanov V. A. (2017). Kak mi ponimaem psikhicheskoe zhdorove [As we understand mental health]. Materiali IV Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi internet-konferentsii»Pizhnavalnii ta peretvoruvalnii potentsial istorichnoi psikholohii yak nauki — Materials of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference «Cognitive and Transformational Potential of Historical Psychology as a Science»(2 lutoho-2 bereznia 2017 roku), — 107–10 [in Russian].

Rozanov V. A. (2017). Obrazovanie v pozhilom vozraste kak instrument ukrepleniia psikholohicheskoho blahopoluchiia [Education in old age as an instrument for strengthening psychological well-being]. Psychological well-being of person and psychosocial stress: collective monograph. V. A. Rozanov (Ed.) Odessa: Feniks. — 239–264 [in Russian].

Sanko K. O. (2016). Psikhologichne blahopoluchia yak osnova povnotsinnoho ta psiholohichno zdorovoho funktsionuvannia osobistosti [Psychological wellbeing as the basis of a complete and psychologically healthy functioning of the individual]. Visnik Kharkivskoho natsionalnoho universitetu. Seriia «Psikholohiia» — Herald of Kharkiv National University, 59, 42–45 [in ukrainian].

Serduk L. Z. (2017). Struktura ta funktsiia psikholohichnoho blahopoluchia osobistosti [The structure and function of psychological well-being of the individual]. Aktualni problem psikholohii: Zbirnik naukovikh prats Institutu psikholohii imeni H. S. Kostuka NAPN Ukraini. Tom 5. Psikhofiziolohiia. Psikholohiia pratsi. Experimentalna psikholohiia — Actual problems of scientific works of the G. S. Kostyuk psychology Institute of NAPS of Ukraine. Volume 5.Psychophysiology. Psychology of labor. Experimental psychology, 17, 124–133 [in ukrainian].

Titarenko T. M. (2017). Shchastia, zdorovia, blahopoluchia: dosiahnennia nedosiazhnoho [Happiness, health, well-being: achievement inaccessible]. Rakursi psiholohichnoho blahopoluchia osobistosti: zbirnik tez dopovidei vseukrainskoho naukovo-praktichnoho seminaru(9chervnia 2017 roku) — Perspectives of psychological well-being of a person: a cjllection of abstracts of reports of All-Ukrainian scientific-practical seminar, (pp.7–11). Nizhin: NDU im. M. M. Hoholia [in ukrainian].

Usachova L. V. (2013). Samoaktualizatsiia yak chinnik psikhologichnoho blahopoluchia praktichnoho psikholoha [Self-actualization as a factor in the psychological well-being of a practical psychologist]. Yednist navchannia I naukovikh doslidzhen — holovnii printsip universitetu: zbirnik naukovikh prats zvitnonaukovoi konferentsii vikladachiv universitetu(9–10 lutoho 2013 roku) — The unity of study and scientific research — the main principle of the university: a collection of scientific papers report-scientific conference of university teachers (pp.167–169). K.:V-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in ukrainian].

Shevchenko Ye.V. (2015). Vzaiemozviazok zhittiestiikosti ta psikhologichnoho blahopoluchia osobistosti [Interconnection of viability and psychological well-being of the individual]. Materiali II Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii «Kohnitivni ta emotsiino-povedinkovi faktori povnotsinnoho funktsionuvannia ludini: kulturno-ictorichnii pidkhid»(23–24 zhovtnia 2015 roku) — Materials of the 2th International Scientific and Practicat Conference «Cognitive and emotional-behavioral factors of a full-fledged human functioning: cultural-historical approach»(348 p.). Kharkiv:V-vo «Disa Plus» [in ukrainian].

Shishko N. S. (2015). Tsili koristuvannia Internetom starshoklasnikiv z riznim rivnem blahopoluchia [The purpose of Internet usu of high schjjl student with different levels of well-being]. Naukovii Visnik Kharkivskoho derzhavnoho universitetu. Seriia Psikholohichni nauki — Scientific herald of Kherson State University. Psychological sciences, 5, 144–150 [in ukrainian].

Shchotka O. P. (2017). Shchasliva starict: «rozhevi okuliari» dlia doroslikh [Happy old age: «Psnk Eyeglasses» for adults]. Rakursi psiholohichnoho blahopoluchia osobistosti: zbirnik tez dopovidei vseukrainskoho naukovo-praktichnoho seminaru(9chervnia 2017 roku) — Perspectives of psychological well-being of a person: a cjllection of abstracts of reports of All-Ukrainian scientific-practical seminar, (pp.17–23). Nizhin: NDU im. M. M. Hoholia [in ukrainian].

Yakh H. S. (2012). Psikhologichne blahopoluchia osib khvorikh na tsukrovii diabet [Psychological well-being of people with diabetes mellitus]. Naukovii Visnik Lvivskoho derzhavnoho universitetu vnutrishnikh sprav. Seriia Psikholohichna — Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs. Psychological series, 2(2), 112–120 [in ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

Статті