СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІКИ ОСОБИСТОСТІ: ДОСВІД НАУКОВОЇ ШКОЛИ "СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225434

Ключові слова:

системний аналіз, системне моделювання, системні параметри, психологічні феномени, «тверде» моделювання, «м’яке» моделювання, верифікація моделі дослідження

Анотація

У статті розглядаються основні досягнення наукової школи «Системне моделювання психологічних феноменів» у напрямку системних досліджень психіки особистості та перспективи подальших досліджень. Розглянуто досвід застосування у психологічних наукових дослідженнях якісного системного аналізу за допомогою загальної теорії систем одеської школи системології академіка А. І. Уйомова, яка розглядається автором як «м’яке» моделювання (Soft Systems Methodology), де опис забезпечується символами й/або словами. Докладно проаналізовано розуміння А. І. Уйомовим положень про системні параметри. Обґрунтовано використання у сучасних наукових дослідженнях кількісного системного аналізу Hard Systems Methodology («тверде» моделювання), де система описується числовими виразами. Основні здобутки системного моделювання психологічних феноменів представлені у дослідженнях послідовників наукової школи «Системного моделювання психологічних феноменів».

Посилання

Афанасьев В. Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). М.: Политиздат, 1973. 392 с.

Бірон Б. В. Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2015. http://dspace.onu.edu.ua:8080/ handle/123456789/10687

Галиновский С. А. Анализ типологии политических устройств при помощи параметрической ОТС. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2010. Т. 23 (62), № 2. С. 217–221.

Гиг Д. ван. Прикладная общая теория систем : в 2 кн. / пер. с англ. под общ. ред. Б. Г. Сушкова, В. С. Тюхтина. М. : Мир, 1981. Книга 2. 733 с.

Гиг Д. ван. Прикладная общая теория систем : в 2 кн. / пер. с англ. под общ. ред. Б. Г. Сушкова, В. С. Тюхтина. М. : Мир, 1981. Книга 1. 336 с.

Готинян В. В. Проблема безеталонного вимірювання: системний аспект. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Філософія. 2007. Т. 12, № 15. С. 56–65.

Дели-Славов Д. С. Системно-параметрический анализ теории научных революций Т. Куна. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. 2010. Т. 23 (62), № 2. С. 38–43.

Іванова М. Д. Особливості прихованої мотивації особистості: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2019. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/ science/spec-sci-council/k4105107

Капустянський М. В. Психологічні умови розвитку мотивації професійного зростання особистості керівника: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2016. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/k4105107

Карпенко А. В. Детермінанти професійної ідентичності особистості: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2017. Режим доступу: http://onu.edu.ua/ uk/science/spec-sci-council/k4105107

Лаптєва Н. Л. Структурні компоненти організаційної ідентичності професіонала: теоретичні аспекти. Освiта та розвиток обдарованої особистості. 2018. № 2(69). С. 23–27.

Максименко Н. Л. Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості ІТ-фахівця: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2019. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/k4105107

Максименко С. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. 320 с.

Мальцев О. В. Копінг як чинник безпеки особистості в сучасному соціальному просторі: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2017. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/k4105107

Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем. Математические основы / пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума ; под ред. В. С. Емельянова. М. : Мир, 1978. 312 с.

Нерубасська А. О. Системно-параметрична модель біфуркаційної особистості: монографія. Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2020. 340 с.

Перевязко Л. П. Індивідуально-психологічні та культурно-історичні особливості символіки сновидінь особистості: автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2019. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/science/spec-sci-council/ k4105107

Польовий M. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 288 с.

Райхерт К. В. А. И. Уѐмов : три стадии развития логики. Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства: можливе та реальне: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 9–10 листопада 2012 року). Дніпропетровськ : Відкрите суспільство, 2012. С. 71–74.

Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія. Одеса : Видавець Букаєв В. В., 2011. 364 с.

Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис... д-ра психол. наук. Київ, 2013. 504 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/ bitstream/123456789/4098/1/Dis_Rodina04.12.pdf

Родіна Наталія Володимирівна. Професори Одеського національного університету : біогр. довід. : у 2 т. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; редкол.: В. В. Глєбов [та ін.] ; упоряд. та бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. Одеса : ОНУ, 2020. Т. 2 : Професори (2005–2020). С. 200–204.

Семенюк Н. С. Психологічні особливості життєвих орієнтацій особистості (на прикладі медичних працівників офтальмологічного профілю): автореф. дис. ... канд. психол. наук. 2018. Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/ science/spec-sci-council/k4105107

Терентьева Л. Н. Наука и «антинаука» в системно-параметрическом измерении. Вісник Одеського національного університету. Сер.: Філософія. 2007. Т. 12, № 15. С. 7–18.

Тюхтин В. С. Актуальные вопросы разработки общей теории систем. Система. Симметрия. Гармония / под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева. М. : Мысль, 1988. С. 10–38.

Уѐмов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978. 272 с.

Уѐмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев: учебное пособие; под общ. ред. А. И. Уѐмова. Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2001. 276 c.

Урманцев Ю. А. Девять плюс один о системной философии. Синтез мировоззрений. М. : Институт холодинамики, 2001. 160 с.

Урманцев Ю. А. Общая теория систем: состояние, приложения и перспективы развития. Система. Симметрия. Гармония / под ред. В. С. Тюхтина, Ю. А. Урманцева. М. : Мысль, 1988. С. 38–124.

Чёрная А. Н. Взаимосвязь рационального и иррационального в концепции философии истории А. Тойнби. Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 2. С. 134–141.

Чубраков С. В. Содержание категории «принцип» в уголовно-исполнительном праве в аспекте системного подхода. Вестник Томского государственного университета. 2011. № 343. С. 137–139.

Bertalanffy von L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York : George Braziller, 2009. 296 p.

Rodina N. V. The area of the psychological phenomena system modeling in Ukraine: development, results and prospects of research. Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. 2017.Vol. 21(3). P. 56–60.

Wilson B. Soft Systems Methodology: Conceptual Model Building and Its Contribution. N. Y.: John Wiley & Sons, 2001. 260 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті